อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2561


     วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา (พี่-น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 10 (รอบระบบรับตรง) มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 80 คน การจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์การแนะแนวจากรุ่นพี่ไปปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละคนได้ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น

     ในโครงการนี้ได้มีการบรรยายเรื่อง “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561” วิทยากรโดย นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา และมีการบรรยายเรื่อง “พูดดี พูดได้ ง่ายนิดเดียว” โดยวิทยาการ นางสาวจิรภา สีหนาท นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา รวมถึงมีกิจกรรม “บทบาทสมมติการแนะแนวการศึกษา”ด้วย ในการจัดโครงการครั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษา และปรับใช้กับงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

     สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 28 สิงหาคม 2560 | อ่าน : 972