มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ


     ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้าง เครือข่ายกับสถานประกอบการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและศึกษาข้อมูล ความคิดเห็น ความคาดหวังที่สถานประกอบการมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หาแหล่งงานให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแหล่งงานให้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนเรียนรู้แนวโน้มการรับบุคคลเข้าทำงานในแต่ละสถานประกอบการเพื่อวางแผนการดำเนินส่งเสริมทักษะให้กับบัณฑิต
     ในการเข้าพบสถานประกอบการณ์ครั้งนี้ มีศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา และผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าพบบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.ขอนแก่น และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เข้าพบบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากทุกบริษัทเป็นอย่างดีเยี่ยม 
ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 | อ่าน : 955