มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

มมส สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ


     ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้าง เครือข่ายกับสถานประกอบการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการและศึกษาข้อมูล ความคิดเห็น ความคาดหวังที่สถานประกอบการมีต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หาแหล่งงานให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และแหล่งงานให้บัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลจากสถานประกอบการเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนเรียนรู้แนวโน้มการรับบุคคลเข้าทำงานในแต่ละสถานประกอบการเพื่อวางแผนการดำเนินส่งเสริมทักษะให้กับบัณฑิต ในการเข้าพบสถานประกอบการณ์ครั้งนี้ มีศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา และผู้แทนแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรม
     โดยในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าพบ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และบริษัท สตาร์เวลล์ จำกัด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เข้าพบ โรงงานน้ำตาละครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และ บริษัทแอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จํากัด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เข้าพบบริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรรม จำกัด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับจากทุกบริษัทเป็นอย่างดีเยี่ยม ภาพ /ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 | อ่าน : 814