งานสหกิจศึกษา จัด KM หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37

งานสหกิจศึกษา  จัด KM หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37


     วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามงานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 37 มีนิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมงานจำนวน 30 คน ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการทำงานจากสถานประกอบการที่หลากหลายและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพนิสิต และประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อนิสิตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการทำงานจากสถานประกอบการที่หลากหลายและถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และเพื่อให้นิสิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและการประเมินการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 | อ่าน : 1073