TOPฮิต 10 คณะ มมส ที่มียอดผู้สมัครสูงที่สุด

TOPฮิต 10 คณะ มมส ที่มียอดผู้สมัครสูงที่สุด

TOPฮิต 10 คณะ #มมส ที่มียอดผู้สมัครสูงที่สุด

🎓📌#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยปริญญาตรี
ได้เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายสาขา มากถึง 87สาขา 20 คณะ จากการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจสมัครมามากถึง 25,182 คน 
กองบริการการศึกษา ม.มหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับสมัครเข้าศึกษา ได้รวบรวมข้อมูล จัดอันดับของคณะที่มีผู้สมัคร เลือกมาเป็นอันดับ 1 มากที่สุด สำหรับการสมัครรอบที่ 2 การรับแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

อันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์
อันดับ 2 คณะเภสัชศาสตร์
อันดับ 3 คณะพยาบาลศาสตร์
อันดับ 4 คณะการบัญชีและการจัดการ
อันดับ 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อันดับ 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
อันดับ 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์
อันดับ 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์
อันดับ 9 คณะนิติศาสตร์
อันดับ 10 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 10 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 4622