งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 15.00 น. ณ ห้องแม่น้ำสงคราม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณสถานประกอบการต่างๆ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยอง โรงเรียนสอนภาษาเกาหลีฮยอนฮวา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ บริษัทเมืองโบราณ จำกัด บริษัท ไนส์ ทริป เอกเคอชั่น จำกัด เป็นต้น 


ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 540