งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นต้น โดยมี อาจารย์ประจำสาขานิเทศงานร่วมประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 571