งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน) และสาขาวิชาชีววิทยา ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท อัครศิริ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 จ.พิษณุโลก สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น โดยมี อาจารย์ประจำสาขานิเทศงานร่วมประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 677