งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนิสิต คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท แสงทอง สหฟาร์ม จำกัด โครงการไก่เนื้อทรัพย์เจริญ บริษัท ชิงธง จำกัด ฟาร์มศรีมโหสถ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมอาหารสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มเกษตรสันติราษฎร์ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศุภิสราฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น โดยมี อาจารย์ประจำสาขานิเทศงานร่วมประเมินผลงาน เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา


ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 1061