งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา


     วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 38 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 สำหรับนิสิต คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามปลาคาร์ฟ จำกัด บริษัท ไทยยูเนี่ยนแฮชเชอรี่ จำกัด บริษัท ซีเอซโอโตอินดัสทรี จำกัด บริษัท กราน-มอนเต้ จำกัด บริษัท อี.เอ็น.วี.เอ็นจอเนียริ่ง จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์กสิกรลาว ขาออก-ขาเข้า จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธ์ บริษัท ช. ทวี จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.บี.เอ็ม.เทคโนโลยีส์ จำกัด (บริษัท แพนไดแด็กติก จำกัด) เป็นต้น โดยมีอาจารย์ประจำสาขานิเทศงานร่วมประเมินผลงาน และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษา

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน : 615