กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

กองบริการการศึกษาจัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


     วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง B-412 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีนิสิตสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ 43 คน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตเตรียมพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ การปรับตัว ในการอยู่ร่วมกับคนอื่นให้แก่นิสิตก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน และเพื่อให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้น ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 18 กรกฎาคม 2561 | อ่าน : 1553