โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน

โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัด โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)

วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัด โครงการแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ผู้เข้าร่วมอบรมคืออาจารย์ประจำหลักสูตรและรองคณบดีฝ่ายวิชาการแต่ละคณะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 44คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมด้วยนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรกองบริการการศึกษา
โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร พร้อมด้วยอาจารย์พะยอม เจียนมะเริง ผู้ช่วยวิทยากร บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)” กรณีศึกษา WIL ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 ธันวาคม 2561 | อ่าน : 841