ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อคณะกรรมการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายระดับคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน ในการประชุมครั้งนี้ มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา 2 พร้อมรับฟังนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนภารกิจมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา พร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี กับสถานประกอบการ ตอบสนองนโยบายของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำให้มากที่สุด


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 

ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 357