งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา งานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง TA-307 ชั้น 3 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และซักถามการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามเรื่องโปรเจคที่นิสิตสหกิจศึกษา ได้ปฏิบัติระหว่างการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 411