งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39

งานสหกิจศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิต เพื่อไปปฏิบัติงานสกิจศึกษา

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 
ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สหกิจศึกษา เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่นิสิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ในรูปแบบ สหกิจศึกษา ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้นิสิตได้ไปเรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง และประสบการณ์จากการปฏิบัติในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน ในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้วนิสิตมีโอกาสที่จะได้งานทำ ดังนั้น และหลังจากนั้น ในวันเดียวกัน ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอผลงานของนิสิตสหกิจศึกษาที่ได้ไปปฏิบติงาน ณ สถานประกอบการมาแล้ว ซึ่งได้แก่ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด, บริษัท ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ จำกัด สาขาขอนแก่น, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทรูปลูกปัญญา มีเดีย, บริษัท วโรบล จำกัด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และซักถามการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามเรื่องโปรเจคที่นิสิตสหกิจศึกษา ได้ปฏิบัติระหว่างการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่อไป

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 

ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 30 มกราคม 2562 | อ่าน : 624