โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 กองบริการการศึกษา ได้จัดทำโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ” ให้กับบุคลากรกองบริการการศึกษา โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 23 คน การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายจักรินทร์ เพชรสังหาร ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ นางสมพร นางสมพร จันหาญ นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรกองบริการการศึกษา สามารถนำระเบียบการเบิกจ่ายเงินไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเงินด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ กองบริการการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

📸ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 สิงหาคม 2562 | อ่าน : 716