จัดประชุมเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

จัดประชุมเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

📌กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563

📒วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดประชุมเรื่องการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้ิมด้วยผู้บริหารทุกคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน
📚ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแจ้งแนวทางการพัฒนา TCAS ปฏิทินการดำเนินงาน TCAS ปีการศึกษา 2563 นโยบายสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นโยบายรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยระบบ TCAS ทั้ง 5 รอบ และร่วมกันวางแนวทางที่ดีในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีการศึกษานี้

📸ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์ุ
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 3 ตุลาคม 2562 | อ่าน : 1622