การรับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประจำปีการศึกษา 2563

การรับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ได้จัดประประชุมเรื่อง การรับนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายระดับศูนย์ เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 คน ในการประชุม มีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ
ประจำปี 2562 รับฟังนโยบายการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อวางแผนการดำเนินงานงานของทางศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้สูงสุด

ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มกราคม 2563 | อ่าน : 586