จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563
วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประจำคณะ นิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ กล่าวรายงาน
ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพัฒนาทักษะให้กับนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง การหาแหล่งงานและการสมัครงานออนไลน์ แนวโน้มและทิศทางของตำแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้วิทยากรจาก Job BKK คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจอบบีเคเค ดอด คอม จํากัด บรรยายเรื่อง แนวโนมและทิศทางของตําแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมสมัครงาน การหาแหล่งงานออนไลน์และการสมัครงานออนไลน์ ที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน : 246