จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์

จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา  พี่-น้องสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา พี่-น้องสัมพันธ์ รุ่นที่ 13 ครั้งที่ 1 มีนิสิตเครือข่าย พี่-น้องสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ 60 คน ได้รับเกียรติจาก นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563” และนางสาวจิรภา สีหนาท ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์การแนะแนวจากรุ่นพี่ไปปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละคนได้ และเพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธ์ุ , ขวัญธิดา ไชยศิลา
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน : 292