สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สรุปข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS รอบ 1-5 จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ผู้รายงานตัว รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ในการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมกันหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษาถัดไป เพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) และให้การดำเนินการคัดเลือกให้สอดคล้องกับนโยบายของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 31 สิงหาคม 2563 | อ่าน : 368