มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

มมส แนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแนะแนวการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว และนักเรียนในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับและพบปะคณะครู นักเรียน
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/สาขา ที่เปิดสอน วิธีการรับเข้าศึกษา การสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด
โดยจัดแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกสำหรับผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว ณ ห้อง SC3-302 คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา 043-754377 หรือ 043754333 ต่อ 1201-1204 เว็บไซต์ https://admission.msu.ac.th/ และแฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham university
ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และอภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 24 ตุลาคม 2563 | อ่าน : 282