ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรับนโยบายใหม่ ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ส่งเสริม  สนับสนุน  บัณฑิตได้งานทำจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรับนโยบายใหม่ ปีงบประมาณ 2564

ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรับนโยบายใหม่ ปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม ดร. ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และรับนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ระดับคณะ จำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา รับนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่
โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ โครงการสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานทำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย และยังได้เปิดโอกาสให้ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ ระดับคณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานที่ดีในปีถัดไป
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 100