งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตสหกิจศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณะการบัญชีและการจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 381 คน
การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความให้นิสิตก่อนออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ในเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 นี้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” รวมทั้ง ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” และ “การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา”(( 3 .00
หลังจากนั้น ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.โสภี อุ่นทะยา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” อาจารย์ ดร.วจัสกร กาญจนะ อาจารย์ประจำคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 9001:2008, ISO 14000-14001 และ OHSAS 18000 GMP และ HACCP และนางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้นิสิตสหกิจศึกษาได้ออกไปปฏิบัติงานอย่างเต็มความภาคภูมิ
ภาพ : สราญพร แสงห้าว, กฤษณะ ไชยกิจ
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 121