KM รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio

KM รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio

🚩KM รับสมัคร TCAS รอบ 1 Portfolio
✌วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองบริการการศึกษา 👩‍🎓กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ความสำเร็จของการพัฒนาระบบระบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio นำโดยนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาเป็นประธาน พร้อมบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
📸 ภาพ : สราญพร แสงห้าว
🎬 ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดาไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มกราคม 2564 | อ่าน : 121