มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท

มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท

มมส ให้การช่วยเหลือนิสิตสู้วิกฤต COVID-19 กว่า 240 ล้านบาท

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส) มีความห่วงใยต่อนิสิต ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสถานการณ์ COVID-19 ตั้งแต่ระลอกแรกที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2563 จนระลอกเมษายนถึงปัจจุบัน ปี 2564 ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเงิน การเรียน สุขภาพ และจิตใจ ที่สำคัญคือเรื่องค่าใช้จ่าย ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้นิสิต เต็มขีดสุดความสามารถที่มหาวิทยาลัยสามารถทำได้ ทั้งการลดค่าเทอม ค่าหอพัก ให้ทุนการศึกษา ทั้งที่ได้ให้ไปแล้วและกำลังให้ในปัจจุบัน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมเป็นเงินมากกว่า 240 ล้านบาท ดังรายการต่างๆ ได้แก่

ช่วยเหลือด้วยการลดค่าเทอม ภาคเรียนที่ 3/2562 ลดค่าเทอม 50% ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าเทอม 10% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 130,000,000 บาท) ช่วยเหลือด้วยการลดค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 3/2562 ฟรีค่าหอพัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ลดค่าหอ 50% ภาคเรียนที่ 2/2563 ลดค่าหอ 50% (รวมเป็นเงินประมาณ 15,000,000 บาท) ช่วยเหลือนิสิตด้วยการให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 4,500,000บาท และล่าสุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม50% ลดค่าหอพัก 50% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% ลดค่าหอพัก 50% สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีภาคฤดูร้อน ภาคเรียนที่ 3/2563 ลดค่าเทอม 15% และภาคเรียนที่ 1/2564 ลดค่าเทอม 10% (รวมเป็นเงินประมาณ 83,000,000 บาท) และเตรียมให้ทุนการศึกษาอีกจำนวน 4,000,000 บาท ในปีงบประมาณ 2564 รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่นิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) และ(ฝ่ายมัธยม) ด้วยการลดค่าอาหารกลางวัน

ภาพข่าวที่มา : https://www.facebook.com/MahasarakhamUni | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 | อ่าน : 52