ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต ตามตัวชี้วัด การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

ตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต  ตามตัวชี้วัด การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 กองบริการการศึกษา นำโดย นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และทีมงาน ได้เข้าตรวจเยี่ยม กองกิจการนิสิต 

ตามตัวชี้วัด การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้รับความร่วมมือในการสวมผ้าไทยจากทางกองกิจการนิสิตเป็นอย่างดี

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 | อ่าน : 90