มมส จัดติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

มมส จัดติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

มมส จัดติวฟรี ก.พ. (ภาค ก)

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม B412 อาคารวิทยบริการ ศูนย์ส่งเสริมสนับสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ก.พ. (ภาค ก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 แบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings โดยมี ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต บัณฑิต และบุคลากร ได้รับข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการสอบ ก.พ. (ภาค ก) ที่ถูกต้องและสามารถสอบผ่าน ก.พ.(ภาค ก) ได้ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย นิสิต บัณฑิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 850 คน มีการบรรยายเรื่อง การทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ก.พ. ภาค ก.ของ ก.พ. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ โดยอาจารย์ สัญฐิติ บุญศรี ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์สุภาพร คิดกล้า ความสามารถทางด้านเหตุผล โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดย อาจารย์อนุชาติ ตะระรัมย์

ซึ่งศูนย์ส่งเสริมสนับสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา มีความคาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับข้อมูล ข่าวสาร แนวทางการสอบ ก.พ. (ภาค ก) ที่ถูกต้องและสามารถสอบผ่าน ก.พ.(ภาค ก) ได้ และเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้บัณฑิตมีงานทำเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ภาพ : สราญพร แสงห้าว

ข่าว/ประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 5 มิถุนายน 2564 | อ่าน : 142