ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (SC3-202) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดประชุม ONLINE สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน และ ดร.โรจนี หอมชาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณบดีแต่ละคณะ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางศิโรวรรณ อินศร พร้อมด้วยบุคลากรงานสหกิจศึกษา เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น 15 ท่าน  ในการประชุม มีการรายงานผลการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 43 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563)  รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 44  (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563) รายงานการดำเนินงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) รายงานจำนวนนิสิตที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการ รายงานการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษา การจัดสรรค่าหน่วยกิตรายวิชาสหกิจศึกษา รายงานผลแบบสอบถามคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ของนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 45 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564) พิจารณาเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินงานสหกิจศึกษา ในกรณีเกิดผลกระทบในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสถานการณ์อื่น ๆ พร้อมทั้งได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ดียิ่งขึ้น

ภาพ : สราญพร  แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 สิงหาคม 2564 | อ่าน : 23