มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมรับนโยบาย ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมรับนโยบาย ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ตามมติ ครม เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยา หรือ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  โดย กลุ่มเป้าหมาย  คือ นิสิต/นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4  โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50  / 50,001 - 100,000 บาท ลดร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 จากข้อสรุปของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยได้ประชุมกันในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้ มีมีติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการในแนวทางดังนี้ 1. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2564 ร้อยละ 20 สำหรับในส่วนของร้อยละ 30  นั้นเป็นส่วนของรัฐบาลในการดำเนินการ 2. กรณีที่นิสิตชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต ก่อน ที่มหาวิทยาลัยจะออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 20 โดยนิสิตต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับคืนได้ที่กองคลังและพัสดุ ได้ที่ http://e-office.msu.ac.th/finform 3. กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต ภายหลัง ที่มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID 19 มหาวิทยาลัยจะอนุมัติคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมอีก ร้อยละ 10 โดย (รวมเป็น 20 %)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบโดยอัตโนมัติ และดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมตามระบบที่ได้ดำเนินการไว้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการติดต่อ ประสาน รายละเอียดอีกครั้ง ขอให้นิสิตติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจมหาวิทยาลัย

ที่มา : https://www.facebook.com/MahasarakhamUni

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 14 สิงหาคม 2564 | อ่าน : 116