กองบริการการศึกษา ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานนวัตกรรมด้านพัฒนางานชื่อผลงาน โปรแกรมวิเคราะห์โอกาสการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS

กองบริการการศึกษา  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานนวัตกรรมด้านพัฒนางานชื่อผลงาน โปรแกรมวิเคราะห์โอกาสการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS

    กองบริการการศึกษา  ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ผลงานนวัตกรรมด้านพัฒนางานชื่อผลงาน โปรแกรมวิเคราะห์โอกาสการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS
   
    หลังจากที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานสู่การเป็นนวัตกรรมด้านการให้บริการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมการให้บริการ/การพัฒนางาน ส่งเสริมการมีนวัตกรรมการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน ตลอดจนสนับสนุนให้สำนักงานอธิการบดี เป็นองค์กรมีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากลซึ่งการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ กำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกคือการรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ เรื่อง ?นวัตกรรมการให้บริการและการพัฒนางาน? โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย
    และครั้งที่ 2 คือวันนี้  (10 กันยายน 2564) เป็นวันเสนอผลงานนวัตกรรม ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ  2564  เพื่อสร้างศักยภาพของบุคลากรและส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมในทุกระดับ โดยการให้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ส่งผลงานอย่างน้อย หน่วยงานละ 1 ผลงาน
    และในวันนี้ มีจำนวน 6 หน่วยงาน ได้ส่งผลงานนวัตกรรมนำเสนอต่อคณะกรรมการ  ณ ห้องประชุม D-413 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่  กองทะเบียนและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  กองแผนงาน กองคลังและพัสดุ  และกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ  จงสมชัย  และนางสิริพร ศิระบูชา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะกรรมการให้คะแนนและรวบรวมสรุปผลคะแนน 

    ผลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน/นวัตกรรมการให้บริการ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภท ผลงานนวัตกรรมด้านการให้บริการ
รางวัลที่ 1 ได้แก่ กองทะเบียนและประมวลผล  ชื่อผลงาน ระบบคำร้องออนไลน์
รางวัลที่ 2 ได้แก่  กองทะเบียนและประมวลผล ชื่อผลงาน ระบบการติดตามผลการเรียนและให้คำปรึกษานิสิต
รางวัลที่ 3  ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่  ชื่อผลงาน  ระบบการแจ้งเตือนสถานะการให้บริการงานออกบัตรด้วยระบบ QR Code

ประเภท ผลงานนวัตกรรมด้านพัฒนางาน
รางวัลที่ 1  ได้แก่  กองบริการการศึกษา  ชื่อผลงาน โปรแกรมวิเคราะห์โอกาสการยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กองแผนงาน  ชื่อผลงาน ระบบการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ฯ
รางวัลที่ 3 ได้แก่  กองแผนงาน  ชื่อผลงาน Say it with report


ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 20 กันยายน 2564 | อ่าน : 45