กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์ 4,000 กว่าท่าน

กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์ 4,000 กว่าท่าน


     วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) เวลา 08.30 น. กองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?โครงการเด็กดีมีที่เรียน? ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุม B-412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา TCAS65 ตามนโยบายของ ทปอ. การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะเปิดรับรอบที่ 1 Portfolio ในโครงการต่าง ๆ มีเข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยครูแนะแนว ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้สนใจลงทะเบียนประชุมออนไลน์จากทั่วประเทศ 4,000 กว่าท่าน
     ภายในโครงการฯรับฟังการบรรยายในหัวข้อ เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ?TCAS65? โดย นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมทั้งรับบรรยาย เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?TCAS65 MSU? โดย นางขวัญสิริ ศรีจันลี หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา และรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?โครงการเด็กดีมีที่เรียน? โดย นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ตอบคำถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ
        โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยจะเปิดรับสมัคร

  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน รับสมัคร วันที่ 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 64 
  • รอบที่ 1 Portfolio โครงการกีฬา, โครงการศิลปวัฒนธรรม และอีก 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ รับสมัคร วันที่ 1 - 20 ธ.ค. 64 
  • รอบที่ 2 Quota รับสมัคร วันที่ 5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65 
  • รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พ.ค. 65 
  • รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิ.ย. 65
      ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 04374377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ1201,1202,1203 และ1204 ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ แฟนเพจ เรียนต่อ มมส Mahasarakham University


     ภาพ : อภิราม ทามแก้ว
     ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 ตุลาคม 2564 | อ่าน : 52