งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ


     งานสหกิจศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศ ให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนไปทำงาน ?วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง B413 ชั้น  4 สำนักคอมพิวเตอร์ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์โดยใช้ Cisco WebEx Meetings มีนิสิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 383 คน ประกอบด้วยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะการบัญชีและการจัดการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ได้รับความรู้ สร้างทักษะ ก่อนไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการต่าง ๆ โดยได้รับกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ?ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยายเรื่อง ?มาตรฐานควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม? รวมทั้ง คุณชิดชนก งามสุทธิ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้ชี้แจงเรื่องเอกสารสหกิจ โดยหลังจากที่นิสิตได้เข้าร่วมโครงการตลอดทั้งหลักสูตรแล้ว ทั้ง 3 วันแล้ว จะได้ออกปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในช่วง 1 ธันวาคม 2564 -31 มีนาคม 2565 นี้ 


     ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
     ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน : 54