กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมจัดงานแนะแนวการ

กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมจัดงานแนะแนวการ


     กองบริการการศึกษา ประชุมเตรียมจัดงานแนะแนวการ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota? ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings และ MSU OPEN HOUSE 2021
     วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนคณะ เข้าร่วมประชุม เตรียมจัดงานแนะแนวการ เรื่องคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota? ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings และ MSU OPEN HOUSE 2021 ในวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้มีการกำกับติดตามงาน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมตามกำหนด


ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 7 มกราคม 2565 | อ่าน : 33