กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมครูแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์

กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมครูแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์


     กองบริการการศึกษา มมส จัดประชุมครูแนะแนว TCAS MSU65 ออนไลน์  วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota? ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings มีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยครูแนะแนว  ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และผู้สนใจลงทะเบียนประชุมออนไลน์จาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 300 ท่าน  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบุคคลเข้าศึกษา TCAS65 ตามนโยบายของ ทปอ. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota?  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ มีการบรรยายให้ข้อมูล เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ?รอบที่ 2 Quota?   โดยนางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางสาวดนิตา พงษ์ศิริ บรรยายให้ข้อมูลเรื่องขั้นตอนการสมัคร 
     มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 รอบ ตลอดปีการศึกษา โดยได้ดำเนินการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio เสร็จสิ้นแล้ว และกำลังเปิดรับสมัคร รอบที่ 2 Quota ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัคร วันที่ 5 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมัครทาง https://admission.msu.ac.th และหลังจากนี้จะเปิดรับสมัครรอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565 รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 
     ติดตามรายละเอียด การรับสมัครเพิ่มเติม ได้ทาง Fan page เรียนต่อ มมส Mahasarakham university ติตอหน่วยงานรับสมัคร : กองบริการการศึกษา มมส โทรศัพท์ 043-754377

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 13 มกราคม 2565 | อ่าน : 59