งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน


     งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)
     วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 ? 16.00 น. ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวรายงาน
     โครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ได้รับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) หรือ CWIE เพื่อพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการพัฒนาก้าวสู่การยอมรับในระดับสากล โดยมีการประกาศ CWIE Platform เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงาน แนวทาง รวมไปถึงการปฏิบัติ ประกอบพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรวมทั้งสมาคมสหกิจศึกษาไทยร่วมลงนามขับเคลื่อน และผลักดัน CWIE โดยพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัด CWIE เป็น CWIE 4.0 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ CWIE Platform ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และให้อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเภทของการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันและหลักสูตร เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อน  กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย อันส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตในอนาคตต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความรู้ความเข้าใจการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) : CWIE
  2. เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) : CWIE
  3. เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถจัดทำหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education) : CWIE  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้สนใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์ สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป

ภาพ : สราญพร  แสงห้าว 
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 2 มิถุนายน 2565 | อ่าน : 428 ครั้ง