มมส ประชุมเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022

มมส ประชุมเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022


     มมส ประชุมเตรียมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2  กองบริการการศึกษา อาคารบริการนิสิต กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมพร้อมการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ University PR Network Expo 2022 ในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากกองบริการการศึกษา  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองกิจการนิสิต เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการจัดงานร่วมกัน ในการเข้าร่วมงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และข้อมูลของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายความร่วมมือและพันธมิตรในส่วนภูมิภาค โดยมั่นเน้นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานวิชาการ ด้านวิจัย ด้านเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรม การสร้างความร่วมมือเครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กร การบันทึกความตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายการทำงานด้านสื่อสารองค์กรระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนข่าวสารที่เป็นแระโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ครูแนะแนว นักเรียน และสื่อมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

ภาพ : ขวัญธิดา  ไชยศิลา, อาภัสรา  วุฒิพันธุ์  
ข่าว/ลงประกาศ : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน : 46