มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา

มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา


     มมส จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา ก่อนปปฏิบัติงาน วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 47 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings) ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ บรรยาย  เรื่อง ?การเตรียมตัวสำหรับเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ? และ ?การพัฒนาบุคลิกภาพ? 
     นอกจากนั้น  ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ  บรรยาย เรื่อง ?วัฒนธรรมองค์กร? และ ?การสัมภาษณ์งานและการเขียนรายงานสหกิจศึกษา? ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยาย  เรื่อง ?ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ? และ ?ทักษะเพื่อการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ?  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ  อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์  บรรยาย  เรื่อง ?มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม?  รวมถึงเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา ได้ชี้แจงเอกสารสหกิจศึกษา/พูดคุยซักถามเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดย นางชิดชนก งามสุทธิ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 
     ซึ่งการจัดโครงการทั้ง  2 วันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ  จำนวน 76 คน ที่จะไปปฏิบัติงานในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงตุลาคม 2565 นี้

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 15 มิถุนายน 2565 | อ่าน : 54