มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ


     มมส สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ ให้นิสิตมีงานทำ วันที่ 26  กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด มหาวิทยาลัpมหาสารคาม ศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน บัณฑิตได้งานทำ กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสถานประกอบการพบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร้อมด้วย งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา และตัวแทนผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ จากคณะการบัญชีและการจัดการ คณะวิทยาการสารสนเทศ และวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มีการ แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการตำแหน่งงาน ตำแหน่งฝึกงาน การดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน พร้อมสร้างความร่วมมือส่งนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าปฏิบัติงานในบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างโอกาสงานให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกด้วย 

ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา  ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 27 กรกฎาคม 2565 | อ่าน : 23