สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาการจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


     เมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2565  กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การจัดระบบคลังข้อสอบและสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมอมารี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET,  GAT/PAT, วิชาสามัญ, และฝ่ายคลังข้อสอบ จำนวนทั้งสิ้น  32  ท่าน กิจกรรมในโครงการ ได้มีการบรรยายเรื่อง การสรุปผลการดำเนินงานจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางขวัญสิริ ศรีจันลี ประธานฝ่ายจัดสอบ การบรรยายเรื่อง แนวทางในการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางศิโรวรรณ อินศร รองประธานศูนย์สอบ  นอกจากนั้นมีการระดมสมองเรื่อง แนวทางในการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อบริหารจัดการการจัดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 


ภาพ :  อาภัสรา วุฒิพันธุ์, อดิศร บุรินรัมย์, สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน : 85