ขับเคลื่อน สหกิจศึกษา มมส

ขับเคลื่อน สหกิจศึกษา มมส


     วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และเครือข่ายคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาระดับคณะ เข้าร่วมประชุม 15 ท่าน ในที่ประชุม ได้มีการหารือ เพื่อหาแนวทางในการขัยเคลื่อน ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปในทิศทางที่ดี มีการรายงานความก้าวหน้าการรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา โครงการต่าง ๆ ที่สหกิจศึกษาจะได้จัดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา


ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 26 ตุลาคม 2565 | อ่าน : 80