ประชุมเตรียมจัดสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567

ประชุมเตรียมจัดสอบ A-Level ประจำปีการศึกษา 2567


     วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร บรมราชกุมารี กองบริการการศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบ รายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับมอบหมายจาก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ให้เป็นศูนย์สอบส่วนภูมิภาคดำเนินการจัดทดสอบรายวิชา A-Level ประจำปีการศึกษา 2567 นำผลไปใช้เพื่อเข้าสถาบันอุดมศึกษา ให้กับผู้สมัครที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจะมีการจัดสอบในวันที่ 16 ? 18 มีนาคม 2567 จัดสอบรูปแบบการสอบด้วยกระดาษ (Paper Based Test : PBT)  มีจำนวนแบบทดสอบ 15 วิชา แบบทดสอบจำนวน 40,001 ชุด จัดสอบใน 3 จังหวัด จำนวน 5 สนามสอบ ได้แก่ 

     สนามสอบสารคามพิทยาคม สนามสอบผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
     สนามสอบสตรีศึกษา สนามสอบร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
     สนามสอบกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

     ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.คัทลียา  เมฆจรัสกุล รองประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบ นางศิโรวรรณ อินศร ประธานคณะทำงานฝ่ายจัดสอบ นายวันชัย สังฆ์สุ ประธานคณะทำงานฝ่ายคลังข้อสอบ พร้อมด้วยหัวหน้าสนามสอบ ผู้ช่วยหัวหน้าสนามสอบ และฝ่ายดำเนินการฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทดสอบครั้งนี้   
ภาพ : อาภัสรา วุฒิพันธุ์ 
ข่าว : ขวัญธิดาไชยศิลา
     

ภาพข่าวที่มา : กองบริการการศึกษา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 16 พฤษภาคม 2567 | อ่าน : 58 ครั้ง